متن ترانه شهر دور از عباس بلیوند متن ترانه شهر دور از عباس بلیوند

متن ترانه شهر دور از عباس بلیوند

دلبرم تو شهر دوری خونه داره
دل مو طاقت دوری نداره
مو بختوم هرچه باداباده دیگه
تو این گرداب وحشت زا اسیره
اگه این چرخه بازیگر بذاره بیای شهروم گلستون میشه آره
صفایی داره خوت دونی شبامون که حتی بام تهرونم نداره
میاد روزی بگی دوری سر اومد
بیای اینجا بزاری سر بشونم
بشینیم تا سحر بگیم بخندیم
بریم سرپل قدیم آفتاب در اومد