متن ترانه از رو نمیری از امیر هادی متن ترانه از رو نمیری از امیر هادی

متن ترانه از رو نمیری از امیر هادی

چرخیدی و چرخیدی , دیدی آرامشت پیش منه
خودت فکر کن به کارات ,ببین حق با توعه یا با منه
ترسیدم نترسیدی از جدایی و صدمه هاش
بخشیدم نفهمیدی ,یادت رفته صد دفعه باز
از رو نمیری میای فردا میری باز همیشه نیستم من
تنها میشی یا مغرور که میشی
تو روت نمیزنم بد جوری خستم
زیادی رو اعصابیااز رو نمیری
میای فردا میری باز همیشه نیستم من
تنها میشی یا مغرور که میشی
تو روت نمیزنم بد جوری خستم
امان از آدمای دور ورت
چی شد یه دفعه عوض شدی
یه جوری خراب کردی اوضاع رو
خودتم نمیتونی عوض کنی
امان از خاطره های لعنتی
که مثه خوره افتاده به جونم
کجای راه با تو اشتباه رفتم
چراشو بگو من هم بدونم