متن ترانه احساسی از آوات متن ترانه احساسی از آوات

متن ترانه احساسی از آوات

من به هر کسی رسیدم
بخشی از جونمو کم کرد
اون که گفت تا آخرش هست
وسطای راه ولم کرد
کسی تو دنیای من نیست
که واسه خودم بخوادم
تا جایی که خاطرم هست
من فقط از دست دادم
بس که اعتماد کردم
قلبمو از دست دادم
نگران من نباشید
من یه احساسی سادم
قبل از اینی که شروع شه
بازیو به گریه باختم
خودمو تو این جماعت
دیرتر از همه شناختم
هر کسی به من رسیده
بخشی از روحمو برده
خندم و ازم گرفته
من و دست غم سپرده
بس که اعتماد کردم
قلبم و از دست دادم
نگران من نباشید
من یه احساسی سادم