متن ترانه نرگس از دانیال بهمن متن ترانه نرگس از دانیال بهمن

متن ترانه نرگس از دانیال بهمن

نرگس
ای با نگاهت آرام چون نرگس سپیدی
چشمی زدی و هر بار جون قصه سر رسیدی
ای دلبر زمینی ای عشق آسمانی
باشد که راز دل را تا آسمان رسانی
آی نرگس آی نرگس چشمون سیاه نرگس
صبر و قراردل نیست نرگس زدستت نرگس
من از تموم جاده ها مسیر عشقو دوس دارم
که توی آغوش تو من سر روی شونت بزارم س روی شونت بزارم
آی نرگس...