متن ترانه رخ از دیاکو متن ترانه رخ از دیاکو

متن ترانه رخ از دیاکو

رخ میگیری با کلاس جدی
بیخیال بابا تو که سر تا پا فیکی
در میاری ادو اطفار
شیر دیگه چیه بابا شدی خود کفتار
ببین یه چی بگو بخوره به قد و بالات
از میراث بابات نیست گیلاس تو لا پات
واسه زیدت حکم ژیان و زاپاس
استایلوو نگاه گروهبان گارسیاس
تا پف میکنه میشه پرو جنگی
هنوزم عشق کتای تنگی
شلوار جذبی کالج چرمی
فارغ تحصیل تهران شرقی
هنوزم وایمسی کنار بارو
شیشه های پشتتم که پر آبو
افتر رو زمین میندازی جاتو
تهشم میزنی خوب طی و جارو
جلو ما که نیا دیگه اینقدر سیس
البته کلا به چپم نیس
توو یه ورس یهو زندگیت دیس
جلو ما خفه بشین سر جات هیس
جلو ما که نیا دیگه اینقدر سیس
البته کلا به چپم نیس
توو یه ورس یهو میشه زندگیت دیس
جلو ما خفه بشین سر جات هیس
کت باز میشه فاز گلدونی
تو که فقط شاخ پشت تلفون بودی
ته بن‌بست داد میزد کمک جیغ
مورچه بکسو باد صورت تیغ
با بالو عرق داره فاز سفره داری
میگی عشاق زیاده کشته دادی
عشقشو داره بگه اقا هِد جمع منم
بین گوسفندا من شاخ گَلمم
جلو ما که نیا دیگه اینقدر سیس
البته کلا به چپم نیس
توو یه ورس یهو میشیه زندگیت دیس
جلو ما خفه بشین سر جات هیس
خوبه پشت دست ما یاد گرفتی فازو
کل دارایت ام یه جفت بازو
اخه چی داری که کسی بخواد تورو بتیغه
بپا دوست دخترت نشه زن رفیقت
ما نریدم بهت حالا توو رفاقت
اخه بدرد نخور تورو چه رقابت
تو نوچه ایی گلم اصن نمیخوری به ما
واسه برنامه مفتی خایه اربابتو بمال