متن ترانه خاک عزیز از ابراهیم درزی حاجی متن ترانه خاک عزیز از ابراهیم درزی حاجی

متن ترانه خاک عزیز از ابراهیم درزی حاجی

ایران من مهد دلاور ها
ای به فدای خاک تو سرها
ای مرز هایت مرز آزادی
فر و شکوه تو خدادادی
ای خاک تو مهد سیاوش ها
ای رد شده از خون و آتش ها
ماغیرت و صبر دماوندیم
هم ریشه ی البرز و الوندیم
ایران خاک پر غرورم ایران شادی و سرورم باتو غرق عشق و نورم
ایران بیشه ی دلیران ایران زادگاه شیران ایران روح و جانم ایران
ای در دلت صد ها غم و شادی
عمری تبر خوردی و گل دادی
ای پرچمت در پنجه ی شیران
می بوسمت ای خاک من  ایران