متن ترانه بی من از ایلیا متن ترانه بی من از ایلیا

متن ترانه بی من از ایلیا

حالاکه مجنونت شدم
آواره کویت شدم
درگیر گیسویت شدم
بی من کجا تو می روی
دیوانه چشمت شدم
دل خوش به لبخندت شدم
تب دار لبهایت شدم
بی من کجا تو می روی
اینی که میبینی شدم
انی که می دانی شدم
اهسته تر اهسته تر
بی من کجا تو می روی
بی من کجاتو می روی
مجنونمو جا مانده ام
در کوی لیلا مانده ام
تنهای تنها مانده ام
بی من کجا تو می روی
بی معرفت بی من کجا
بی من کجا تو می روی
بی معرفت بی من کجا
بی من کجا تو می روی
اینی که میبینی شدم
انی که می دانی شدم
اهسته تر اهسته تر
بی من کجا تو می روی
بی من کجاتو می روی
ساقی شدی مستت شدم
جامی بریز مستم بکن
دیوانه عاقل شدم
پیدا شدم هستم بکن
دیوانه چشمت شدم
دل بسته رویت شدم
حالا که رسوا گشته ام
بی من کجا تو می روی
بی من کجا تو می روی