متن ترانه دست از سرم بردار از فرشاد متن ترانه دست از سرم بردار از فرشاد

متن ترانه دست از سرم بردار از فرشاد

دست از سرم بردار، ناراحتم اين بار
از قهر و لجبازيت، خودخواهي و آزار
ديدي كه اخر سر، دلسرد و خستم كرد
بدبيني و شكّت، بي مهري و انكار
بذار برم تا، نمونه آه و تموم شه كابوس
بذار برم تا، نمونه نفرين، نمونه افسوس
كي گفته كه من، بايد بسوزم، بايد بسازم
بايد برم تا، قمار عشقو ديگه نَبازم
هربار ميگفتي، بهتر ميشم اين بار
فرصت بهت دادم، هر بار با اصرار
زخمي و داغونم، تو انگار نه انگار
تاب و تحمل نيست، دست از سرم بردار
بذار برم تا، نمونه آه و تموم شه كابوس
بذار برم تا، نمونه نفرين، نمونه افسوس
كي گفته كه من، بايد بسوزم، بايد بسازم
بايد برم تا، قمار عشقو ديگه نَبازم