متن ترانه پیشکش از جلیل پیرمومن متن ترانه پیشکش از جلیل پیرمومن

متن ترانه پیشکش از جلیل پیرمومن

بوى بهارمى دهدصبح من ازصفاى تو
گل به زيارت دلم آمده پابه پاى تو
كولى خوشخرام من آهوى تيزگام من
كى شده اى تورام من،اى من من فداى تو
تاربه تارموبه موزلف توفاش ميكند
اينكه،چه كرده بادلم دست گره گشاى تو
درهمه عمرباخدابى تونشسته ام بيا
تاكه شبى سحر كنم بى
خبرازخداى تو
اى نفست روان من،عشق به دل نهان من
هستى جاودان من زنده منم براى تو
شصت تودوبارمرده ام بازنفس شمرده ام
طفل صفت سپرده ام گوش به لاى لاى تو
باش كه گوش كهكشان درخم چرخ پركند
شورخميده چنگ من زيروبم صداى تو
تاكه به دل رسيده ام عشق نفس كشيده ام
قصه تمام اين بود حال منوهواى تو
شعروشراب ومستى ام،ذوق وكتاب وهستى ام
دين وخداپرستى ام پيشكش وفاى تو