متن ترانه قسم از کاوان کاکایی متن ترانه قسم از کاوان کاکایی

متن ترانه قسم از کاوان کاکایی

من رو تو قسم خوردم
با اسم من بازی نکن
تو حساب این عشق‌
و با بقیه قاطی نکن
من رو تو قسم خوردم
که آبروم باشی
خیلی آرزو کردم
که آرزوم باشی
من یکمی عصبیم سر تو
من یکمی غیرتیم برا تو
من می ریزم شهرو بهم اما فقط برا تو خب میگم
من یکمی عصبیم سر تو
من یکمی غیرتیم برا تو
من مریزم شهرو بهم اما فقط برا تو
وقتی از دور دیدمت دلم گرش وا شد
انگاری یه بچه ی گم شده پیدا شد
دس کشیدی رو سر و صورت احساسم
کاری کردی پیش تو خودمو بشناسم
من یکمی عصبیم سر تو
من یکمی غیرتیم برا تو
من مریزم شهرو بهم اما فقط برا تو
خب میگم
من یکمی عصبیم سر تو
من یکمی غیرتیم برا تو
من مریزم شهرو بهم اما فقط برا تو