متن ترانه خوش بر رو از مهدی پویا متن ترانه خوش بر رو از مهدی پویا

متن ترانه خوش بر رو از مهدی پویا

کاش با هم دلی حرف بزنیم
اومدی نشستی به دلم چه سریع
نگاتم‌ از اون نگاه قشنگاس
چون د‌وتا چشمات هم رنگ دریاست
هم مهربونی هم خوش بر رو
گل من بیشتر بمون انقدر نرو‌ زود
نفسات بپیچه تو‌ گوشم
کاش وقتی خوابی روتو بپوشم
تو‌گلی گل بی عیب منی قد و‌کم رو‌یکم عین منی
به کجا وصل این خوشگلیا
که بدی کردن بت نمیاد
شک نکن جوری دوست دارم هیچکی به گرد پاهام نرسه
صدا کنی منو پیش توام‌اگه بشماری یک بشه سه
افتخار دادی بهم پا گذاشتی تو زندگیم
دمه تو گرم اومدی چه قشنگتر زندگیم