متن ترانه منو ببر از مهر پویا متن ترانه منو ببر از مهر پویا

متن ترانه منو ببر از مهر پویا

بعيد ميدانم
كسي اندازه من قلبش بره
براى ابروهاى خميدت
ببين قلب مرا
چه بيتابه براى چشمان نجيبت
اغراق ميكنم
كه دوستت دارمت
بيتاب ميشدم براى داشتنت
قسم قسم به چشمان سياهت
قلب من مال تو شد باشه حلالت
ببر دل مرا پيش خودت
بزار براى تو پر بزند
همه ى جان من براى تو
هوام پر باشه از عطر تنت
ببين كبوترت جلد بام تو شده
تو فراريش نده ، آن كه جان تو شده
آنكه دلخوشيش فقط ، دور تو چرخيدنه
اگه پيله كرد بهت از ذوق ديدنه
ببر دل مرا پيش خودت
بزار براى تو پر بزند
همه ى جان من براى تو
هوام پر باشه از عطر تنت