متن ترانه فقط تویی از میثم مهنا متن ترانه فقط تویی از میثم مهنا

متن ترانه فقط تویی از میثم مهنا

گد روحی احب دلاله
به اندازه خودم عاشق عشوه هاشم
/محلى جماله/
چه زیباست
حیاتي له و/آنه اله/وعیونه لي/وعیونه لي
عمرم برای او/من بهر اویم/و چشمانش از آن من است
مد روحه هوه ابحیاتي/
خود را چون نسیم در زندگی من منتشر کرد
والشافه گال
ایلوگ الک/وعیونه لی و عیونه لی
و هر که او را دید/گفت که به تو می آید/و چشمانش از آن من است
هله حبیبی هله هله إلي ما غيري يبيه ونا إله
مرحبا به او (محبوبم) مرحبا..که برای من است نه دیگری و من نیز برای اویم
يسوه لو عذباني عمری و فدوه اروح اله
می ارزد اگر یک عمر عذابم دهد و فدایش شوم
تالیتی اگعده یمی وافرشله جنح و اغنی
آخرش نزدیک خودم می نشانمش و بالهایم را برای او خواهم گشود و آواز خواهم خواند
إرحم ابحالي دهري و لا لا تبعده عني
ای روزگار رحم کن به حالم و لحظه ای از من دورش مکن
ساکن بالي   و دونه عمري فاضي
در خیالم مقیم است و بی او عمر من تهی ست
هارب منّي    ولو زعل آنا اراضِي
از من ترسان است و اگر خود قهر کند من او را آشتی می دهم
وانا لو ما عینه  کلّي اجروح
و اگر چشمهایش نبود من پر از زخم بودم
وبلیالیّي شفت  وجهه ایلوح
و در شبهای خود دیدم که چون ماه می درخشد
هوّه معنی وجودي و روح الرّوح
اوست معنای وجود من و جان جانم