متن ترانه رویا از محمد حداد متن ترانه رویا از محمد حداد

متن ترانه رویا از محمد حداد

رویای هر روز و شبم خدا به همرات
تقدیر ما این بود که دور باشم زچشمات
اخر نشد یکدل بمانی پای حرفات
رفتی و پای قول و حرفایت نماندی
طعم جدایی را به چشمانم چشاندی
باور نکن بعد از تو من زنده بمانم
حتی نمیدانم که بعد تو چه خواهم
عشقم دعا کن بعد تو زنده نمانم
این زندگانی بعد تو در باور نیست
زندم ولی دیگر هوایی در سرم نیست
شوقی برای هیج یار دیگرم نیست