متن ترانه مقصر از محمد تورانی متن ترانه مقصر از محمد تورانی

متن ترانه مقصر از محمد تورانی

دلت هيچوقت با من نبوده
چشام از گريه هام كبوده
بين ما مقصر كي بوده!؟
كه نديدن تو عادت شد
بگو عطرت از سرم بپره
يه شب آروم خوابم ببره
ديگه نميكشه مغزم اصلا
بس كه چشمام همش به دره
دليل اين تنهاييا منم منم منم من
دليل اين بي خوابيا منم منم منم من
مث يه زخم كاريم
از خودمم فراريم
مث يه شاه بي سپاه
يه آسمون بدون ماه
خاطره هات جنون شده
هرچي كه بود تموم شده
تو خش خش برگاي زرد
برو و ديگه برنگرد
دليل اين تنهاييا منم منم منم من
دليل اين بي خوابيا منم منم منم من