متن ترانه برنده از محمدرضا آزادپور متن ترانه برنده از محمدرضا آزادپور

متن ترانه برنده از محمدرضا آزادپور

پشت تو پيش همه
گفتم اون عشق منه
پاى حرفى كه بگم واميستم
جات تو قلبم محكمه
برات ميجنگم يه تنه
تعريف از من نباشه بد نيستم
برو سر اصل مطلب
بگو چيه حرفت اصلا
واسه ديوونه بازيات پايه بخواى هستم
برو سر اصل مطلب
بگو چى ميخواى تو از من
من بهت نه نميگم تو جون بخواى هستم
تمام عياره چشات خيره كننده ست
نديده ميگم تركيب ما دوتا برنده ست
درگيرتم من حتى توى خوابم
به خودم مينازم واسه اين انتخابم
واسه اين انتخابم
برو سر اصل مطلب
بگو چيه حرفت اصلا
واسه ديوونه بازيات پايه بخواى هستم
برو سر اصل مطلب
بگو چى ميخواى تو از من
من بهت نه نميگم تو جون بخواى هستم
برو سر اصل مطلب
بگو چيه حرفت اصلا
واسه ديوونه بازيات پايه بخواى هستم
برو سر اصل مطلب بگو چى ميخواى تو از من
من بهت نه نميگم تو جون بخواى هستم