متن ترانه درندشت از محسن یگانه متن ترانه درندشت از محسن یگانه

متن ترانه درندشت از محسن یگانه

زنده زدم بیرون از این ویرونه که ساختی برام
من پر کشیدم از قفس با این که زخمی بود پرام
آسون نبود از این سقوط همین که الان سر پام
هر چی ازت جا مونده بود عین یه سنگ بود سر رام
من تیکه های عشقتو رو تلی از خاطره هاش
سوزوندم و منتظرم طوفان که شد خاکستراش
شهر دردندشت دلت نفرین شدن دروازه هاش
هر کی اومد باید بره به موقع اش هر کی به جاش
الان که میمیری براش ولی یه جایی آخراش
می افته از سرت هواش می بینمت صبر داشته باش
شهر دردندشت دلت نفرین شدن دروازه هاش
هر کی اومد باید بره به موقع اش هر کی به جاش
الان که میمیری براش ولی یه جایی آخراش
می افته از سرت هواش می بینمت صبر داشته باش
سوت قطار قلب تو یعنی رسیدیم آخراش
دیگه مهم نیس که کجا پیاده شن مسافراش
قمار چشمای تو که بازنده آن برنده هاش
جنگل زیبایی تو فراری آن پرنده هاش
گیرم تو زیبایی محض همون که میمیرن براش
سرو کمون چه فایده وقتی تو باد ریشه هاش
شهر دردندشت دلت نفرین شدن دروازه هاش
هر کی اومد باید بره به موقع اش هر کی به جاش
الان که میمیری براش ولی یه جایی آخراش
می افته از سرت هواش می بینمت صبر داشته باش
شهر دردندشت دلت نفرین شدن دروازه هاش