متن ترانه تو چشام سی می کنی از رحیم پور درخش متن ترانه تو چشام سی می کنی از رحیم پور درخش

متن ترانه تو چشام سی می کنی از رحیم پور درخش

توچشام سی میکنی میگی عاشق منی
مودلم خشن و تو چه خشن همزبونی
پسینا افتو غروب دل وو دریا میزنم
میشینم کنار دریا سی موجا میکنم
آی دلم می خواد بشیم دل و دریا بزنیم
دس تو تو دس مو سی موجا بکنیم
آی شوا سی محض تو تا و سحر چش نزدم
سی بدست اوردنت دس به هرکاری زدم
مو میمیرم بخدا ای ی روز نوینمت¬¬ نوینم غمت یه روز تش می گیرم پی غمت
دلم فکر منمنن بشم ای یادم بشی
ری دلت پاویلم پی دلم جدا شی
جات همیشه رو چشام دردت درد سینه
هیشکی جز خداش نفهمی دلم بی توخینه