متن ترانه زیبا از رسام متن ترانه زیبا از رسام

متن ترانه زیبا از رسام

زیبا کجای قصه ای
چندم سطر ماجرا
گیر کدوم حادثه ای
زیبا کجای قصه ای
معلم کدوم دِه
ته کدوم پس کوچه
مشق کدوم مدرسه ای
زیبا کجای قصه ای
آخ که چقد جات خالیه
وای که چه بد جات خالیه
آخ که چقد جات خالیه
وای که چه بد جات خالیه
هرکی جدا به یک خدا
سفید جدا سیاه جدا
تو این همه جدا جدا
میون ما پلی بیا
بوی خوش گلی بیا
عطر تحولی بیا
خسته شدم نمیکشم
شرط تحملی بیا
رو به تفنگ
پشت به جنگ
یا وقف زخم یه پلنگ
کجای فصل آرزو
بذر امید و عشق میکاری ، بگو
زیبا کجای قصه ای
آخ که چقد جات خالیه
وای که چه بد جات خالیه
آخ که چقد جات خالیه
وای که چه بد جات خالیه