متن ترانه گفتم نگفتم از سعید انصاری متن ترانه گفتم نگفتم از سعید انصاری

متن ترانه گفتم نگفتم از سعید انصاری

یه روز گفتم که عشقت دوای دردمه، گفتم نگفتم؟،
مو گفتم قصه مون ورد زبون مردمه، گفتم نگفتم؟.
صدای چه چه بلبل تو نخلستون میآیه عزیزم،
نم نم ابر بهارون تو دشتستون میآیه آخ عزیزم، ووی عزیزم.
تو خوت گفتی بهار بعد اینجایی کنارم،
بهار پشت بهار رفت و نیومد هیچ نشونی از تو یارم.
بگو اینجا بسوزم یا بمیرم یا بسازم،
که اصلا طاقت دوریت یک لحظه ندارم،  ووی ندارم