متن ترانه کی اومد از سهند دریا متن ترانه کی اومد از سهند دریا

متن ترانه کی اومد از سهند دریا

هرچی بود با خودت بردی
چی سرمون تو اوردی
یه روزه من شدم بد قصه گفتی تو دیگه برا من مردی
کجا رفت اون همه حست روقلبم حک شده تو اسمت
کجا رفت اون همه قول و قرار
گفتی برا من فقط قصه
کی اومد جای من تو دلت نشست تو دلت رفت و من دلم شکست
اگه ب منه که میگم هنوز واسه باهم بودنمون یه راهی هست
میتونه مثل من خوبت کنه وقتی دل تو پره ارومت کنه
من که میگم مثل من نمیشه فقط میخواد تورو ازم دورت کنه
کی اومد جای من تو دلت نشست تو دلت رفت و من دلم شکست
اگه ب منه که میگم هنوز واسه باهم بودنمون یه راهی هست
میتونه مثل من خوبت کنه وقتی دل تو پره ارومت کنه
من که میگم مثل من نمیشه فقط میخواد تورو ازم دورت کنه
یسری خاطره میمونه جاتو پرکنه نمیتونه
فکر نکن حال من میزونه دارم کم کم میشم یه دیونه کم اوردم دیگه جا زدم
کاری کردی که هیچ جا نرم خونه نشینم دائما
تو خوب باش فدا سرت من بدم
کی اومد جای من تو دلت نشست تو دلت رفت و من دلم شکست
اگه ب منه که میگم هنوز واسه باهم بودنمون یه راهی هست
میتونه مثل من خوبت کنه وقتی دل تو پره ارومت کنه
من که میگم مثل من نمیشه فقط میخواد تورو ازم دورت کنه