متن ترانه عزیز مصر از شاهو متن ترانه عزیز مصر از شاهو

متن ترانه عزیز مصر از شاهو

من عاشق آرامشم بودم
حسی که چشم تو ازم دزدید
من بی هوا از دست میرفتم
وقتی که لبهای تو میخندید
دنیای من دنیای خوبی بود
من را جهان عشقت آتش زد
قلب خراسان مرا یک شب
چنگیز خان عشقت آتش زد
تو یوسف دنیای من بودی
چشمات عزیز مصر من بودن
با تو تمام شهر عاشق شد
مردم کنعان مثل من بودن
من مردم از دست تو و عشقت
بمیره هرکی عاشقت میشه
آغوش دریای تو غرقم کرد
بمیره هرکی قایقت میشه
دنیای من دنیای خوبی بود
من را جهان عشقت آتش زد
قلب خراسان مرا یک شب
چنگیز خان عشقت آتش زد