متن ترانه جهان گذران از عباس توکلی متن ترانه جهان گذران از عباس توکلی

متن ترانه جهان گذران از عباس توکلی

این غافله عمر عجب میگذرد
دریاب دمی که با ترب میگذرد
برخیز و مخور غم جهان گذران
خوش باش و دمی به خوشدلی می گذران
ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود
نه نام ز ما و نه نشان خواهد بود
تا کی غم آن خورم که دارم یا نه
وین عمر به خوشدلی گذارم یانه