متن ترانه بزن همینجا کنار از علی بیکران متن ترانه بزن همینجا کنار از علی بیکران

متن ترانه بزن همینجا کنار از علی بیکران

بیا داش بزن همینجا کنار
صندوقو وا کن عرق و بیار
بچین رو زمین پیکارو سیگار جیبمه
تو مزه رو بیار
بیا بیا داش بزن همینجا کنار
صندوقو وا کن عرق و بیار
بچین رو زمین پیکارو سیگار جیبمه
مزه رو بیار
سیستم و بستم چند روز پیش
به رقص میندازه هر کی اصل
از چت باز تا الکلیش
از سالم و عاقلش تا روانیش
ماهم بست نشتیم عین در اویژ
پیکارو میریم بالا سلامتیش
میدیم به خودت اگه نخوریش
فکر نکن میتونی بدی منو پیچ
بیخیال حرومی حلالی
زود گذره زندگی جوونیش
مایه تیله جور میشه کم و بیش
نخور حرص جیب و سبکیش
از بهشت باشه واسه مولاها حوریش
ما هم میریم واسه آب شنگولیش
میگیری حرفو یا میزنی هنوز شیش
علی کاریزما و صابر و معمولی
بیا داش بزن همینجا کنار
صندوقو وا کن عرق و بیار
بچین رو زمین پیکارو سیگار جیبمه
تو مزه رو بیار
بیا بیا داش بزن همینجا کنار
صندوقو وا کن عرق و بیار
بچین رو زمین پیکارو سیگار جیبمه
مزه رو بیار