متن ترانه بگیر بالا سرتو از علیرضا خان متن ترانه بگیر بالا سرتو از علیرضا خان

متن ترانه بگیر بالا سرتو از علیرضا خان

بگیر بالا سَرتو مَگه مُردم مَن میخورم غَمتو بگو چی میخواد دِلتو خودَمو خَبر کن تر کن لبتو
یه جوری تو بخَند که غَما بره واسه خودِش اَلکی نبوده که گذاشتن اسمِشو عِشق
یه چیزی توی چِشمته دِلمو گره به تو میکنه میزنی صِدا اِسممو هِی مَنو عاشِق تو میکنه
بگیر بالا سَرتو مَگه مُردم مَن میخورم غَمتو بگو چی میخواد دِلتو خودَمو خَبر کن تر کن لبتو
یه جوری تو بخَند که غَما بره واسه خودِش اَلکی نبوده که گذاشتن اسمِشو عِشق
یه چیزی توی چِشمته دِلمو گره به تو میکنه میزنی صِدا اِسممو هِی مَنو عاشِق تو میکنه