متن ترانه جمال جمالو ریمیکس از امیر ارشیا متن ترانه جمال جمالو ریمیکس از امیر ارشیا

متن ترانه جمال جمالو ریمیکس از امیر ارشیا

آهای سیاه زنگی دلمو نکن خون
وای تو رفتی کجا منم چو مجنون
آهای سیاه زنگی دلمو نکن خون
وای تو رفتی کجا منم چو مجنون
جمل جمالک جملو جمل قدو
جمل جمالک جملو جمل قدو
دل تو مختک سینه وای آروم نمی شینه
هله یوس و هلل یوسه اصلا نمی بازه
وای مرمر سینه بلرزون بلرزون بلرزون
وای قر تو کمر چرخ بچرخون بچرخون بچرخون
وای مرمر سینه بلرزون بلرزون بلرزون
وای قر تو کمر چرخ بچرخون بچرخون بچرخون
جمل جمالک جملو جمل قادو
جمل جمالک جملو جمل قادو
آهای سیاه زنگی دلمو نکن خون
وای تو رفتی کجا منم چو مجنون
آهای سیاه زنگی دلمو نکن خون
وای تو رفتی کجا منم چو مجنون
جمل جمالک جملو جمل قدو
جمل جمالک جملو جمل قدو