متن ترانه ماه شب چهارده از آرش پوربخش متن ترانه ماه شب چهارده از آرش پوربخش

متن ترانه ماه شب چهارده از آرش پوربخش

ایتایی تو دو ناری
هرچی کی خوبه داری
تی خنده خنده مره
نانی چی ماشر کری
کو گوله باغه شینی
کی انقده شیرینی
تی نازه واستی بردان
زبس که نازنینی
ماه شب چهارده
بیه می ور ایوارده
تی مره بخت و اقبال
خب مره رو باورده
قنده مانه تی خنده
کی می دیله بکنده
نه آب خوایه نه دانه
تی قفس پرنده
قرمز فرش واشانم
تی سر گول پاشانم
خاکه تی زیر پا بم
تی جانه ره فدا بم..
ماه شب چهارده
بیه می ور ایوارده
تی مره بخت و اقبال
خب مره رو باورده...