متن ترانه نیستیم شبیه هم از دیم و دارکبوی متن ترانه نیستیم شبیه هم از دیم و دارکبوی

متن ترانه نیستیم شبیه هم از دیم و دارکبوی

من میشم شبیه قبل
تو میشی شبیه من
نه نیستیم شبیه هم
برو چون تو نیستی دیگه شبیه سلیقم
نه نیستی شبیه هم
از اول هم بود اشتباهی مسیرم عزیزم
نه نیستیم شبیه هم
نمیشه بگم چقدر پرم ولی شبیهتن
نه نیستیم شبیه هم
نه نمیشم مثلش
باز میشه برام همیشه بهش
زایکو من غلظیم دلش
حس و حالمو میشه قوی تر نوشت
من میشم شبیه قبل
تو میشی شبیه من
من با تو غریبم
نه نمیشم شبیه هم
از اول هم بود اشتباهی مسیرم عزیزم
من نمیگم بهش
میرم حتی اگه بگه باهمیم بهشت
نمیشناسمت و میگی میشناسی
خب این روانی و دیگه دیدی با همین فریم
اره داره خاطره باهاش
باهمیم شبا ولی صبح باطله جاش
کاش نباشه همیشه فاصله داشت