متن ترانه تو که خبر نداری از دیار متن ترانه تو که خبر نداری از دیار

متن ترانه تو که خبر نداری از دیار

قلب من که عاشق نمیشد تا اومدی عشقو آوردی
دیدی قلبم دیدی آخر از کجا سردرآوردی
احساس عجیبو این حال غریبو مدیون توام من
کارات همه رفتارات مجبورم کرد که بگم عاشقتم من
تو که خبر نداری یدونه دیوونه داری
که برات جونشو میذاره یادگاری
توکه خبر نداری دیگه شبیه نداری
باتو جوون میده دریا و قایق سواری
باتو فهمیدم یجا کم میاره آدم
یجا از عشق تو فراری یجاتوچنگشه ادم
احساس عجیبو این حال غریبو مدیون توام من
کارات همه رفتارات مجبورم کرد که بگم عاشقتم من
تو که خبر نداری یدونه دیوونه داری
که برات جونشو میذاره یادگاری
توکه خبر نداری دیگه شبیه نداری