متن ترانه بهار از دکتر ری بهدار متن ترانه بهار از دکتر ری بهدار

متن ترانه بهار از دکتر ری بهدار

وقتي ما باهم باشيم دنيا قشنگه
زير چتر آسمون دلها يه رنگه
من و تو قشنگ ترين سال و ميسازيم
روزصد دفه بهم ما دل ميبازيم
برقص برقص كه بهاره
از آسمون گل ميباره
بهار امسال حالي داره
بزن و بكوب كه بهاره
برقص برقص كه بهاره
از آسمون گل ميباره
بهار امسال حالي داره
حاجي فيروزه و سالي يه روزه
واسه هم مون يه هديه داره
عيد نوروز اومده ، حاجي فيروز اومده
بياين بريم باهم برقصيم
عيد نوروز اومده ،بهار پيروز اومده
بياين بريم باهم برقصيم