متن ترانه دلبر از ابی ابراهیمی متن ترانه دلبر از ابی ابراهیمی

متن ترانه دلبر از ابی ابراهیمی

دوتا آهو بیمی دیمی بیابون دلبرا
مه یار مه جا نوه جدا
اتی لار دومی اتی مازرون دلبرا
مه یار مه جا نوه جدا
کیجای ایرائی من آملیمه دلبرا
مه یار مه جا نوه جدا
خدا خدا زمه که بورم شاهی دلبرا
مه یار مه جا نوه جدا
تنه ور بمونم شو تا صبای دلبرا
مه یار مه جا نوه جدا
توسه بخونم من برمه گلی دلبرا
مه یار مه جا نوه جدا
مه یار مه جا نوه جدا .. تی زار بمیرم دلبرا
مه یار مه جا نوه جدا .. تی زار بمیرم دلبرا
او شونه کله یار یار .. دل ناینه گله یار یار
او شونه کله یار یار .. دل ناینه گله یار یار