متن ترانه تحمل ندارم از احسان جباری امیری متن ترانه تحمل ندارم از احسان جباری امیری

متن ترانه تحمل ندارم از احسان جباری امیری

منم روزگارم شبیهِ توئه
که با دردِ دوری، مدارا کنم
بشینم تو رو از همین گوشه که
به غربت رسیدم، تماشا کنم..
یه چیزایی از دستِ من رفته که
نمیتونم عشق و بذارم بِرَم
تو راضی به هرچی ندارم نشو
تحمل ندارم ازت بِگذَرم..
* اگه زندگی زخمِشو میزنه، تو این کارو با من نکن
اگه کارِ دنیا عذابِ منه، تو این کار و با من نکن
کی گفته رسیدن به دل کَندنه، نه این حرف و با من نزن
اگه اول و آخرِش رفتنه، تو این کار و با من نکن..
تو شهری که من زندگی میکنم
هوای تو با من نفس میکِشه
غمی که من و از تو پُر میکُنه
مگه اینکه با گریه خالی بشه...
* اگه زندگی زخمِشو میزنه، تو این کارو با من نکن
اگه کارِ دنیا عذابِ منه، تو این کار و با من نکن
کی گفته رسیدن به دل کَندنه، نه این حرف و با من نزن
اگه اول و آخرِش رفتنه، تو این کار و با من نکن