متن ترانه با من نفس بکش از فرواگ متن ترانه با من نفس بکش از فرواگ

متن ترانه با من نفس بکش از فرواگ

با من نفس بکش
سبک مثل باچیم
پرواز پرستو هارو از ته دل برقصیم و شا شیم
با من نفس بکش
با من نفس بکش
از شب گذر کنیم
همزاد ماه شیم
تو چشم ستاره های دور کهکشون
غرق نگاه شیم
با من نفس بکش
با من نفس بکش
با هم سفر کنیم
راهی سراب شیم
بیرون از چهار دیوار دنیا
هم رنگ خواب شیم
عمری به سر کنیم
قصه و کتاب شیم
مبهوت شعر روایت زمان
یکدم باشیم
با من نفس بکش
با من نفس بکش
با من نفس بکش
با من نفس بکش