متن ترانه همیشه تو از فرزاد دیاکو و احسان دیاکو متن ترانه همیشه تو از فرزاد دیاکو و احسان دیاکو

متن ترانه همیشه تو از فرزاد دیاکو و احسان دیاکو

بدون تو میگذره ثانیه ها بی عشق
فقط یه بار دیگه قبل رفتن دستامو بگیرش
میاد صدای پاهات همراه سایه ها
اما تش سرابه باز می‌دونم آره نداره راه
از ذهنم پاکشه جای پات
همیشه تو به خودت دادی حقو
بازی میکردی آخرا رولتو بی نقصو
لعنت به من که دل به قول تو میکرد خوش
لعنت به شبایی که تو میکنی بی من صب
همیشه تو به خودت دادی حقو
بازی میکردی آخرا رولتو بی نقصو
لعنت به من که دل به قول تو میکرد خوش
لعنت به شبایی که تو میکنی بی من صب
رویام با تو تعبیر شد
ولی قشنگیاش تعطیل شد
تسلیم باشه منو صد هیچ بردی ولی
قرار بود وقتی قهریم تند نری
زمین خوردنی رو تجربه کردم بات که روحم هنوز درگیره
خب ینی هرجور حساب کنی مدیونمی و باز دست پیشو میگیری بندو به آب ندی
هر موقع رد میدادی و بد حال
پهلو من بودی الواتی با ده تا
اخماتو عن بازیاتو بردار
برو هرجا راحتی اما آدم باش
مغرور پر رو بد بین
هی مشکوک قفل رو هرچی
بازم تش اون شد خوبه قضیه
جلو بقیه مظلوم خوش رو سنگین
همیشه تو به خودت دادی حقو
بازی میکردی آخرا رولتو بی نقصو
لعنت به من که دل به قول تو میکرد خوش
لعنت به شبایی که تو میکنی بی من صب
همیشه تو به خودت دادی حقو
بازی میکردی آخرا رولتو بی نقصو
لعنت به من که دل به قول تو میکرد خوش
لعنت به شبایی که تو میکنی بی من صب
همیشه تو به خودت دادی حقو
بازی میکردی آخرا رولتو بی نقصو
لعنت به من که دل به قول تو میکرد خوش
لعنت به شبایی که تو میکنی بی من صب