متن ترانه حب الحسین از حاج محمدحسین صالحی متن ترانه حب الحسین از حاج محمدحسین صالحی

متن ترانه حب الحسین از حاج محمدحسین صالحی

روی سر ما سایه ی مولاس
پرچم عشقش بالای بالاس
تاج سر ما حب الحسینه
قبله ما بین الحرمینه
بی تو دنیا ازین شده
مادر تو غمین شده
ذکر عالم بر این شده
بی تو دنیا ازین شده
مادر تو غمین شده
ذکر عالم بر این شده
حسین حسین حسین