متن ترانه زخم کاری از حامد مرادیان متن ترانه زخم کاری از حامد مرادیان

متن ترانه زخم کاری از حامد مرادیان

نایده بان دلم یه زخم کاری
هی یه درم و تو یادگاری
لعنت و عشق که آخری بوده بیقراری
بی قرارم چویل تارم
نیونی بی تو گیره و زاری بیسه کارم
بی قرارم چو انتظارم
شاید یه روزی بایدنو بویدنه یارم
مه دوریت نکشدم کشیدم انتظار
حق بیه ارا دلم نمنیه قرار
مه دی حالم خوبو نیو بی تو گنم
باور نکه اگه دونی که دیرم خنم
و تو چشتی ارام نمن جز درد و بغض و ماتم
نیزانم ای همگه غمه چجو و نو خوم جا کم
خیلی کم تحملم آرامش و یادم چی
قرارمان ایه نو که تو بیلیدمه جی
مه دوریت نکشدم کشیدم انتظار
حق بیه ارا دلم نمنیه قرار
مه دی حالم خوبو نیو بی تو گنم
باور نکه اگه دونی که دیرم خنم