متن ترانه گل پامچال از هامون دیان متن ترانه گل پامچال از هامون دیان

متن ترانه گل پامچال از هامون دیان

گل پامچال گل پامچال بیرون بیأ بیرون بیأ فصل بهارأی فصل بهارأی
شکوفأن شکوفأن غنچه واکودن غنچه واکودن بلبل سر دارأی بلبل سر دارأی
دختر موقع کارأی تی چشمان گوشه دارأی تی او خال مزه دارأی
ویریس کاول اوسانیم دانه واشانیم امی توم‌بجارأی
بشیم کاول اوسانیم دانه واشانیم امی توم بجارأی
مهتاب شبان مهتاب شبان اَیَم و اَیَم اَیَم و اَیَم اَیَم تی کوتی وَر می جان دیلبر
تره قربان تره قربان دیلبر قربان نازدانه حیران تی بلا به می سر می جان دیلبر
می هم‌پیمان می دیلبر بلاگردان دیلبر
ویریس کاول اوسانیم دانه واشانیم امی توم بجارأی
بشیم کاول اوسانیم دانه واشانیم امی توم‌ بجارأی