متن ترانه شکایت از حسین میرزاپور متن ترانه شکایت از حسین میرزاپور

متن ترانه شکایت از حسین میرزاپور

شکایت از خودم‌دارم
شبا وقتی که بیدارم‌
تو‌دنیایی که من‌با تو‌
مثل قابی رو‌دیوارم
یه کم‌دور شدم از رویام
یه چیزی مثل تنهایی
من و پس میرنه از من
تو باعث این روزایی
دلم‌میخواد که برگردم
به حال خوبه روزایی
ببینم بی تو من تنهام
من و‌یه استکان چایی
تو هم انگار گرفتاری
نه تو دنیایی که داری
تو‌باقیمونده عطری
ته شیشه گرفتاری
فاصله بوده بین ما
اما تو‌میگفتی که نیست
صدای تو‌تو‌گوشمه
با اون دو چشمای خیس
میرم نه اینکه تنها شی
میرم تا با خودت بد شی
میدونم که نمی تونی
ازاین بیهودگی رد شی