متن ترانه کلاب از ایمان ثانی متن ترانه کلاب از ایمان ثانی

متن ترانه کلاب از ایمان ثانی

عروســک جون فدات شم
تو هم قلبت شکسته
که صد تا شبنم اشک
توی چشــمات نشسته
منم مثل تو بودم
یه روز تنهــام گذاشتن
یه دریا اشک حسرت
توی چشمام گذاشتن
چه تهمتها شنیدیم چه تلخی ها چشــیدیم
عروسک جون تو میدونی
چه حسرت ها کشیدیم
عروســک جون زمونه
منو این گوشه انداخت
بجای حجله بخت
برام زندون غم ســاخت
بمیره اونکه میخواسته
مارو گریون ببینه
ســرای سینه هامونو
زغم ویرون ببینه
عروسک جون نگــام کن
چشــام برقی نداره
زمستونه تو قلبم
که هیچ گرمی نداره
باید اینجا بخشــکیم
تو گلدون شکسته
نه اینکه باغــبون نیست
در گلخونه بسته
چه تهمت ها شنیدیم
چه تلخی ها چشــیدیم
عروسک جون تو میدونی
چه حســرت ها کشیدیم
عروسک جون زمونه
منو این گوشه انداخت
بجای حــجله بخت
برام زندون غم ساخت
بمیره اونکه میخواسته
مارو گریــون ببینه
ســرای سینه هامونو
زغم ویرون ببینه دلم میخواد یه روزی بعد سالها
پرستوی ســعادت رو ببینی
نمیخوام بیش از این تو صورت من
نشــون یاس و وحشت رو ببینی
نمیخوام بیش از این تو صورت من
نشون یاس و وحشــت رو ببینی
دلم میخواد یه روزی فارغ از غم
تبسم روی لبهامون بشینه
شاید اونروزدوباره جون بگیره
نهال آرزوهــامون تو سینه
شاید اونروزدوباره جون بگیره
نهال آرزوهامون تو ســینه
چه تهمــت ها شنیدیم
چه تلخی ها چشیدیم
عروسک جون تو میدونی
چه حســرت ها کشیدیم
عروسک جون نگام کن
چشام برقی نداره
زمســتونه تو قلبم
که هیچ گرمی نداره
باید اینجا بخشــکیم
تو گلدون شکسته
نه اینکه باغبون نیــست
در گلخونه بسته
در گلخونه بسته
در گلخونه بســته
در گلخونه بسته
نه اینکه باغــبون نیست
در گلخونه بسته
نه اینکه باغبون نیست
در گلــخونه بسته