متن ترانه ملکه ی قلبم از کسری کیان متن ترانه ملکه ی قلبم از کسری کیان

متن ترانه ملکه ی قلبم از کسری کیان

کجایی که من کلافم
مثل دیوونه ها رویا می بافم
اخه من مثل کف دست با تو یکی صاف صافم
آب دستته بذار زمین یکم بشین گل اشکامو بچین
منو ببین هی تو منو ببین منو ببین
ملکه قلبم یه ذره ام فکر دلم باش
یه دفعه رو دردم یه مرهم باشی تو ایکاش
نمیره تو مغزم یه لحظم بی تو بمونم
دوری تو کم کم مثل سم میره تو خونم
میخام قلبمو رامش کنم من حاضرم از چشمات خواهش کنم
بیا عشقمو ثابت کنم تا دردایقلبمو ساکت کنم
راس راسی ایندفعه عاشق شدم کاشکی بشی مال خودم
ملکه قلبم یه ذره ام فکر دلم باش
یه دفعه رو دردم یه مرهم باشی تو ایکاش
نمیره تو مغزم یه لحظم بی تو بمونم
دوری تو کم کم مثل سم میره تو خونم