متن ترانه ورود از کی تی متن ترانه ورود از کی تی

متن ترانه ورود از کی تی

موندن توی خونه حرومم کرد
سرم سرخ و زبونم سبز
دکمتو و بزن تا من نزدمش
من خوب حرف میزنم
قبولم پس
داشت رفت ولی غربت نموند
همه بردنم
ولی خوب به تو نباختم
نکشیدنم تو جمع حرمت نبود
سیگار نکشیدم تو جمع