متن ترانه نیلوفر عشق از مسعود لاکتراش متن ترانه نیلوفر عشق از مسعود لاکتراش

متن ترانه نیلوفر عشق از مسعود لاکتراش

میدانم خبری از من دیوانه نداری
میخواهم که دلت را ب نگاهم بسپاری
دلدارم تو ارامی و پاکی ه بهشتی
ای جانم تو برایم گل نیلوفر عشقی
دوستت دارم با دل و جانم من عاشق تر از انم
سراغ از توی دیوانه نگیرم
دوستت دارم ای ب فدایت ک مستم ز هوایت
فقط مانده برایت بمیرم بمیرم
دوستت  دارم با دل و جانم  من عاشق تر از انم
سراغ از توی دیوانه نگیرم
دوستت دارم ای ب فدایت ک مستم ز هوایت
فقط مانده برایت بمیرم بمیرم
بی تابم که ببینم خم ابروی توی ای یار
میخوابم تو منه عاشق دل خسته میازار
میدانم خبری از منه دیوانه نداری
میخوام که دلت را ب نگاهم بسپاری
دوستت  دارم با دل و جانم  من عاشق تر از انم
سراغ از توی دیوانه نگیرم
دوستت دارم ای ب فدایت ک مستم ز هوایت
فقط مانده برایت بمیرم بمیرم
دوستت  دارم با دل و جانم  من عاشق تر از انم
سراغ از توی دیوانه نگیرم
دوستت دارم ای ب فدایت ک مستم ز هوایت
فقط مانده برایت بمیرم بمیرم