متن ترانه ملوان از مجید جهانبخش متن ترانه ملوان از مجید جهانبخش

متن ترانه ملوان از مجید جهانبخش

هوهوهو هوهوهو 
برب با با ب  ر با با برب بابا با
دها ها ها هاها ها ها
از تالاب گل لاله
از بلوار تا اسکله
خط به خط تا غازیان
از سپه تا پاسداران
از هیاهوی یه شهر
هوهوهو هو هو طوفان کن ملوان
با ر با  با رب با با   بوران کن ملوان
دهه ها هاا کولاک کن ملوان
قوی سپیده ایران ملوان
شهر همیشه باران  ملوان
از سیروس قایقران تا مازیار پژمان ملوان
هوهوهو هوهوهو هو هو هو هو طوفان کن ملوان
با ر با  با رب با با  با رب با با  بوران کن ملوان
دهه ها ها هاها  ها ها ها کولاک کن ملوان
ونیز شهر ایران ملوان
فریاد کن تکرار کن ملوان ملوان
هوهوهو هوهوهو طوفان کن ملوان
با ر با  با رب با با  بوران کن ملوان
دهه ها ها هاها کولاک کن ملوان