متن ترانه به من یه کربلا بده از میثم تعاونی متن ترانه به من یه کربلا بده از میثم تعاونی

متن ترانه به من یه کربلا بده از میثم تعاونی

میدونی نوکرت منم
 به من یه کربلا بده
میدونی عاشقت منم
خودت من و شفا بده
آقا جونم به خاطر
زینب به من برات بده
تو رو جون زینت تو
 به من یه کربلا بده
جانمی آقا کربلا بده