متن ترانه بی رحم از میلاد مظفری متن ترانه بی رحم از میلاد مظفری

متن ترانه بی رحم از میلاد مظفری

تو چه بی رحمی مو غصه داروم
گفتی وت دیه میلی ندار‌وم
سی و چند روز که بی موگشتی
قیدته زه دل کاریت نداروم
مو که وت گفتوم تو یار جونی
ایسو کو نومت کو یه نشونی
مو دلوم خینن وت یار جونی
چقه بد یار یار سی خت بخونی
یار کلوم محلی خرابوم محلی خرابوم محلی خرابوم
تش و جونوم زه سرپا نواووم سرپا نواووم سرپا نواووم
چیش و در موندوم
گل قرمزی چیدم
سیش دی بلال خوندوم
اما نیومه
سیش کمر بستم
دل بی قرار خستم
دستمال سر دستم
اما نیومه
چقه یار بد بی
چقه دلسنگ بی
مو چیشلم تر بی
اما نیومه