متن ترانه گرفتارم به تو از محمد پیمانی متن ترانه گرفتارم به تو از محمد پیمانی

متن ترانه گرفتارم به تو از محمد پیمانی

من گرفتارم ب تو
دل را زندان کرده ای
دست نکش رو زیزه من
ترس از ان است ک بری۲
هرانچه می خواهی بگو
بی توب سر نمی شود
هرجا ک می خواهی برو
بی تو دگر نمی شود
راهی ک سمتت نرود
هرلحظه بن بست می شود
این قلب ارام است ولی هرلحظه ویران می شود
نازنینم ما ب ناز تو
جوانی داریم
دیگر اکنون۲
با جوانون ناز کن
با ما چرا