متن ترانه دورم میزدی از محسن یوسفی متن ترانه دورم میزدی از محسن یوسفی

متن ترانه دورم میزدی از محسن یوسفی

من بد بودم یا تو بگو
پیشم میموندی اما به زور
دیگه اخر بازیه دلتم راضیه
دیگه دروغ نگو
هرچی که داشتم به پات دادم
عاشقیو خودم یادت دادم
حالا که داری دور میشی از من
میفهمم از اول تو نبودی آدم
دورم میزدی اما
دورت میگشتم هر بار
چه کارا برات کردم
اما نمیدید چشمات
دورم میزدی اما
دورت میگشتم هر بار
چه کارا برات کردم
اما نمیدید چشمات