متن ترانه لیلی از پیمان صادقی متن ترانه لیلی از پیمان صادقی

متن ترانه لیلی از پیمان صادقی

اسیر و درده دارم هو له یلی
به بالات بی قه رارم هو له یلی
اسیر و درده دارم هو له یلی
به بالات بی قه رارم هو له یلی
هو له یلی له یلی له یلی له یلی
در حه قی من بی مه یلی وی بی مه یلی
چاو ئه ستیره ی سویلی وی سویلی
در حه قی من بی مه یلی هی بی مه یلی
اسیر و درده دارم هو له یلی
به بالات بی قه رارم هو له یلی
اسیر و درده دارم هو له یلی
به بالات بی قه رارم هو له یلی
هو له یلی له یلی له یلی له یلی
در حه قی من بی مه یلی وی بی مه یلی
چاو ئه ستیره ی سویلی وی سویلی
در حه قی من بی مه یلی هو له یلی