متن ترانه بی هدف از پیوند متن ترانه بی هدف از پیوند

متن ترانه بی هدف از پیوند

در قفس ها مرده ایم و مرگ خود را زندگانی میکنیم
با رفیقان دشمنی و دشمنان را مهربانی میکنیم!
گرچه عمری از غم نادیدنِ محبوبمان در حسرتیم
از برای تکه نانی با رقیبانش تبانی میکنیم!
دست ما در دست گرگ انتقام است و به پیش دیگران
چون سگانِ خانگی اظهار لطف و پاسبانی میکنیم!
عشق و مستی و مروت مرد، مجنونی نیامد، سالهاست
گله احساسمان را با خردهامان شبانی میکنیم!
بی هدف، دل مرده و تنها، در این محنت سرا آواره ایم
با همه گمراهی خود دیگران را رهنمایی میکنیم!
ما به ظاهر زنده ایم و از درون مرده،ولیکن بیخبر
در عزای خود نشستیم و چو مستان شادمانی میکنیم