متن ترانه سرو از پیوند متن ترانه سرو از پیوند

متن ترانه سرو از پیوند

چشمهایش عقیق اصل یمن
گونه ها قاچ سیب لبنانی
توبخندی شکسته خواهد شد
قیمت پسته های کرمانی
نرم رویاست جنس حلقومت
حافظ از وصف خسته خواهد شد
واکن از دکمه دکمه ها بدنت
چشم شیراز بسته خواهد شد
گیرم ازچنگ جان بدر ببری
گیرم از تن فرار خواهی کرد
عقل من هم فدای چشمانت
باجنونم چکار خواهی کرد
مردم از دین خروج میکردند
تا تو سمت گناه میرفتی
شهر بی آبرو بهم میریخت
درخیابان که راه میرفتی
سرو خوش قامت تراشیده شاخه هایت کجاست پر بزنم؟
حیف از آن ساق پا که با بوسه
زخم محکم تر از تبر بزنم
از کجای جهان سفر کردی
نسبت از کجای منظومه است
که به هر دانه دانه سلولت
جای یک دور دور معلوم است
گیرم از چنگ جان بد رببری
گیرم از تن فرارخواهی کرد
عقل من هم فدای چشمانت
باجنونم چکار خواهی کرد
مردم از دین خروج میکردند
تا توسمت گناه میرفتی
شهر بی آبرو بهم میریخت درخیابان که راه میرفتی